(1420-1321هـ ق)

ولادت

 عالم ربانى، حضرت آية اللّه حاج شيخ عبدالرحيم سامت، يكى از عالمان مشهور قزوين و رئيس حوزه علميه آن، به شمار مى رفت.فقيد سعيد در 6ربيع الثانى 1321ق (1281ش)، در قزوين، در بيت علم و تقوا زاده شد.

پدرش آقا ميرزا حسن قزوينى از نوادگان رفيع الدين محمد واعظ قزوينى (م1089ق) ـ صاحب (ابواب الجنان) ـ و از ائمه جماعت شهر بود.