برای ورود به بحث بسیار مهم آخرالزمان در ادیان و مذاهب مختلف ، بیان دو مقدمه ضروری است:اول این که آینده جهان و بشریت یکی از مهمترین دغدغه های انسان در تمام ادوار تاریخ بوده است . انسان امروز نیز بیش از پیش نگران آینده است . انسان امروز منتظر فرداست تا شایدبتواند کمبودهای کنونی را بپوشاند ،چرا که نسبت به کمبودها و ضعف هایش شناخت پیدا کرده است،توجه به این نکته دونتیجه را در بر دارد: اول اینکه هیچ فرهنگی نیست که یک استراتژی برای فردایش نداشته باشد. بلکه تقریبا تمامی فرهنگها و مذاهب برای فردا و آخرالزمانشان یک طرح خاص دارند که این خود نشات گرفته از روان و ماهیت وجود انسانی است . نکته دوم آن که اگر انسان از دیروز خودش درس می گیرد و قصد ندارد خطاهای دیروز را فردا نیز تکرار کند، به خاطر این است که مزه تلخ شکست را چشیده است .

آخرالزمان سبزی که تمام مذاهب سخن از آن می گویند چنین روندی دارد ،انتظار منجی موعودتایید کننده و امضا کننده سیر فطری انسانو بیانگر تحقق آرمانهای فروخفته بشریت است . لذا اگر آخرالزمان محقق نشود در هویت عالم خلل رخ می دهد چرا که انسان باید به تمامی قابلیتهای وجودی خودش به عنوان خلیفه ا…برسد.

از این رو است که می­بینیم یهود هم آخرالزمان دارد و در انتظار ماشیحمی­باشد ،

(بیشتر…)